Prisfest 2012

Ramazan Tás og Fra Hærværk Til Netværk

Fra Hærværk til Netværk nedbryder fordomme og forebygger konflikter mellem beboerne i Lejerbo ved at uddanne bl.a. varmemestre i konfliktløsning og generelt styrke beboernes engagement i deres boligafdeling.

Hvem er Fra Hærværk til Netværk?

Fra Hærværk til netværk er et boligsocialt projekt under Lejerbo, som har til formål at øge trygheden og trivslen i 19 små og mellemstore boligafdelinger. De omfattede boligafdelinger ligger spredt i hele København – fra Amager til Nordvest. I de udvalgte afdelinger findes både kulturelle og sociale problemstillinger, der negativt påvirker beboernes evne til at bo alment.  Det giver sig udslag i fx hærværk, affald og svineri på fællesarealer og beboer-konflikter. Indsatsen skræddersyes til den enkelte afdeling.

Projektet har tilknyttet tre boligsociale medarbejdere, en forankringsmedarbejder og en projektleder, der på grund af deres  viden om indvandrerproblematikken og konfliktløsning har særlige forudsætninger for at få de unge indvandrere i tale.

Boligsocial medarbejder Ramazan Tás (kaldet Ramo) er idemanden bag den konfliktfaglige del af projektet. “Ramo” har arbejdet med det boligsociale område i Lejerbo siden 2004, og har i denne periode indset, hvor vigtigt det er at få løst de små konflikter mellem beboerne ved at skabe dialog mellem parter, som ellers ikke fungerer sammen.

Hvad gør de?

Fra Hærværk til Netværk vægter samarbejdet mellem de boligsociale medarbejdere og varmemestre og gårdmænd meget højt, bl.a. ved at de uddannes  i konfliktløsning, så de er rustet til at løst de små konflikter mellem beboerne ved at skabe dialog mellem parter, som ellers ikke fungerer sammen. Også børn og unge lærer om konflikthåndtering.

”Konfliktløsning er en metode til at få mennesker til at fungere sammen. Der er mange, der taler om kultur, men det er ikke det, det handler om. Det handler om dialog mellem mennesker, og det er derfor konfliktløsning virker,” forklarer “Ramo”.

Udover træningen i konfliktløsning, støtter de boligsociale medarbejdere beboerne i at tage initiativet til fælles aktiviteter. Gennem øget beboerdemokrati øges sammenholdet, og nye konflikter forebygges.

I projekt-evalueringen lyder det: “ansvarsfølelsen for den lokale bebyggelse og omgivelser i udpræget grad blevet styrket, både blandt børn og voksne. Ligeledes er der skabt øget tryghed i afdelingerne, særligt gennem øget kendskab og netværk beboerne i mellem. Med stor succes har FHTN understøttet udviklingen af beboerdemokratiet i afdelingerne, så der efter endt indsats i alle afdelinger findes fungerende afdelingsbestyrelser, ligesom der er etableret kontakt til frivillige beboere i alle afdelinger.” Download Evaluering Fra Hærværk til Netværk (pdf)

Når Fra Hærværk til Netværks projektperiode udløber term 2012, vil det boligsociale arbejde i afdelingerne fremover blive varetaget af helhedsplaner i de enkelte bydele.

Ramazan Tás, boligsocial medarbejder og initiativtager til Lejerbos Fra Hærværk til Netværk, tager i mod LIVIAprisen

Hvorfor er de valgt? – LIVIA Fondens motivering

Prisen gives til Ramazan Tas og til det banebrydende, boligsociale projekt Fra Hærværk til Netværk i Lejerbo.

Det enestående ved projektet er, at det både forebygger, at konflikter trapper op og nedtrapper de konflikter, som opstår i boligområderne. Ved at skabe populære og vedkommende aktiviteter for beboerne, giver Fra Hærværk til Netværk mulighed for kontakt på kryds og tværs. Det nedbryder fordomme, forebygger splid mellem grupper og har også et kriminalitetsforebyggende element.

LIVIAfonden værdsætter, at projektet lægger vægt på uddannelse i konfliktløsning. Når konflikter opstår, er både leder, boligsociale medarbejdere og varmemestre uddannet til at hjælpe beboerne med at håndtere dem fredeligt.  Det er prisværdigt, at Fra Hærværk til Netværk også uddanner børn og unge til selv at kunne løse konflikter.

Projektets værdi er, at det drives af mennesker, der brænder for sagen og som børnene ser op til og har tillid til. Folk som med mod og kreativitet viser nye veje.

Ramazan Tas er en af dem, idemanden bag den konfliktfaglige del af projektet. Han er en fantastisk rollemodel: mild, fast, modig, med et kæmpehjerte for børn og andre beboere. Og så har han et stort samfundsengagement: Man må gøre noget, er hans motto.

Hærværk til Netværk gør noget, som er meget livsbekræftende.

 

Somali Fair Fishing

Et dansk-somalisk projekt der skal gøre det muligt for unge somaliere at vælge fiskerihvervet frem for pirateri. Somali Fair Fishing virkeliggør et af de stærkeste principper i fredelig konfliktløsning – at gå til roden af en konflikt, tænke kreativt og iværksætte nye løsninger.

Hvem er Somali Fair Fishing?

Somali Fair Fishing er et dansk-somalisk projekt, som skal gøre det muligt for unge somaliere at vælge fiskerihvervet fremfor pirateri. Projektet skal vise de unge, at fiskeri er en mere fordelagtig og sikker levevej.

Projektet er opstartet af Jakob Johannsen, der var manden som fik ideen, tog initiativet og holdt ved.

Somali Fair Fishing ledes både af danskere og somaliere, og bygger på lokalt ejerskab og samarbejde med lokale aktører og myndigheder.

Hvad gør de?

Projektet stræber for at opbygge en ny, profitabel og bæredygtig kommerciel fiskerisektor i de somaliske vande. På denne måde vil de forebygge pirateri ved at skabe nye, lovlige leveveje for de somaliske unge.

Somali Fair Fishing vil vise, at fiskeri udgør en mere profitabel, sikker og legitim levevej for de somaliske unge.

Området omkring Aden bugten præges af store konflikter og pirater bekæmpes med militære midler – også fra dansk side. Somali Fair Fishing arbejder med årsagen  bag konflikten med piraternes hærgen.

Hvorfor er de valgt? – LIVIA Fondens motivering

Prisen gives til Jakob Johannsen, som tog initiativ til Somali Fair Fishing, et projekt, som virkeliggør et af de stærkeste og smukkeste principper i fredelig konfliktløsning: At gå til roden af en konflikt, tænke kreativt og iværksætte helt nye, hidtil utænkte løsninger – frem for at sætte hårdt mod hårdt eller give efter.

I en optrappet krise, mens piraternes hærgen i Aden Bugten bekæmpes militært, også fra dansk side, går Somali Fair Fishing en anden vej og ser på årsagen bag konflikten: det somaliske fiskeris sammenbrud og den enorme arbejdsløshed, det medførte. Somali Fair Fishing arbejder for en løsning, der kan i at skabe en bæredygtig overgang for unge somaliere fra pirateri til fiskeri og vise dem, at fiskeri er en mere fordelagtig og sikker levevej.

LIVIAfonden værdsætter, at Somali Fair Fishing ledes af både danskere og somaliere og vil bygge på samarbejde med lokale myndigheder og aktører og lokalt ejerskab til de faciliteter, som skal gøre det muligt for en genskabt fiskerisektor at afsætte, forarbejde og eksportere deres produkter.

En prisværdig, konstruktiv indsats for at åbne en vej ud af voldsspiralen.

En ung mand med en drøm om at blive fisker

Parents Circle – Families Forum

Parents Circle – Families Forum viser, hvordan helt almindelige mennesker kan have en fantastisk indvirkning på at fremme dialog og forsoning – i et ellers fjendsk og konfliktfyldt miljø.

Hvem er Parents Circle – Families Forum?

Projektet er et samarbejde mellem over 600 palæstinensiske og israelske familier, der alle har mistet familiemedlemmer som resultat af den lange konflikt mellem de to parter.

I stedet for at ty til vold og had som hævn for tabet af deres familiemedlemmer, vælger familierne i dette projekt i stedet at mødes med ”fjenden” og sammen kæmpe for at stoppe den onde cirkel af vold.

Hvad gør de?

Projektet kæmper for at vise, at det er muligt at opnå forsoning mellem de to parter, og at netop denne forsoning er nødvendig hvis der skal skabes langvarig fred.

Organisationen afholder dialogmøder, hvor de tager ud og taler med studerende om mulighederne for fred. Samtidig arbejder de for at fremme den offentlige debat og forøge de to parters forståelse for hinanden og konflikten.

Parents Circle – Families Forum arbejder for en fredelig løsning på konflikten. Dette gør de udholdende, kreativt og trods skepsis og modstand fra begge sider af konflikten.

Parents Circle repræsenteret ved Riab Issawi og Aaron Barnea modtog LIVIAprisen

Hvorfor er de valgt? – LIVIA Fondens motivering

LIVIAprisen gives til de sørgende familier i den palæstinensisk- israelske organisation Parents Circle for at arbejde for dialog og forsoning mellem palæstinensere og israelere, som lever under næsten umulige vilkår i et fjendtligt og voldeligt miljø.

De har alle mistet et nært familiemedlem på grund af konflikten. De kunne alle have valgt at fortsætte voldsspiralen, da de har grund til at søge hævn, men de valgte at tage det modige skridt at møde fjenden for sammen at stoppe den onde cirkel og nedbryde hadets mur.

Parents Circle viser os alle den ufattelige styrke, som almindelige mennesker har. De overvinder fjendebilleder og hævnfølelser og finder kræfter til at kæmpe for ikkevoldelige løsninger på den ødelæggende konflikt, som så længe har forvoldt sorg og dyb smerte i regionen.

Parents Circles fælles aktiviteter viser ikke kun personligt mod, visdom og styrke, men også nødvendigheden af og styrken i at vælge den ikkevoldelige vej.

Parents Circle viser, at forsoning mellem de enkelte er mulig og spreder håb om, at den også er mulig mellem nationer, og nødvendig hvis en holdbar fred skal blive virkelighed.

Med stort mod og stor kreativitet giver de denne indsigt videre til begge sider i konflikten – og til hele verden. 

Nominerede

Læs her om de 10 respektindgydende initiativer, der ikke modtog LIVIAprisen i 2012, men som alle er en pris værdige . De er udvalgt på baggrund af 80 indstillede initiativer fra Danmark og resten af verden.

Danske nominerede

DUF Dialogambassadører
Et projekt under Dansk Ungdoms Fællesråd, som arbejder på at nedbryde fordomme mellem Danmark og Mellemøsten, kristendom og islam. Projektet skaber interkulturel dialog fra ung til ung og forståelse af de aktuelle problemer og konflikter.

 

Play 31
Bruger fodbold og sportens samlende funktion til at bringe folk og miljøer sammen, der ellers er blevet skilt af krig og væbnede konflikter. Play31 arrangerer fodboldturninger i splittede lokalmiljøer, samt workshops om menneskerettigheder og konfliktløsning. Initiativet giver børn mulighed for igen at lege og spille sammen.

 

Kirkeasyl
Et borgerinitiativ, der turde gå en anden vej i forbindelse med afviste asylansøgere og husede en gruppe afviste irakere i Vor Frue og Brorsons kirke. Initiativet samlede stor folkelig energi især på Nørrebro, og skabte herigennem opmærksomhed og debat om behandlingen af flygtninge, et følsomt, politisk emne. Organisationen ophørte i 2010.

 

C:NTACT
Er et integrationsteater for og med unge, der har base på Edisonscenen ved Betty Nansen Teatret, og som også rejser rundt med deres forestillinger for at udbrede fortællinger om de unges konflikter og deres løsninger i forhold til integration.

 

Nørremarken 
Nørremarken er et boligområde ved Vejle, hvor man arbejder mangesidigt for positiv sameksistens og integration af beboerne. I området er blandt andet søsat projektet Byen i Balance, hvor man uddanner kulturbærere og rollemodeller og forsøger at række ud til beboerne og give dem mulighed for at række ud til hinanden. Nørremarkens Fællesråd.

 

GAM3
Bruger gadesport og urban kultur til at nå og styrke unge i fare for marginalisering og konflikt. Sport, dans og musik i gadehøjde bruges som redskaber til at forbedre sociale miljøer, sammenbringe forskellige kulturer og etniciteter, samt styrke de unges integration med omgivelserne.
GAM3 hører primært hjemme i Danmark, men virker også i Mellemøsten.

Udenlandske nominerede

Breaking the Silence
Veteraner fra den israelske hær bearbejder og videreformidler de overgreb, som bosættelserne af Vestbredden har medført og medfører. De bringer hærens metoder frem i offentligheden og de konsekvenser, som konflikten og soldaterlivets overskridelser har for den enkelte. Dette sker ved indsamling af soldaters erfaringer og beretninger, udgivelse af dem, konferencer, dialogmøder og studieture  til bosættelser og kampområder.

 

Machsom Watch
Er israelske kvinder, der på modig og vedholdende vis gør opmærksom på, hvordan palæstinensere diskrimineres ved grænseovergange og check-points. De møder op og iagttager hærens adfærd og dens forhold til menneskerettighederne, hvorefter disse iagttagelser publiceres og spredes. Machsom Watch er vagtkvinder for humane og fredelige relationer på trods af den dybe konflikt.

 

Refugee VI Foundation 
Cape Town i Sydafrika oplever jævnligt konflikter i byens townships, hvor lokale frygter, at deres job bliver taget af flygtninge og immigranter fra de nordligere afrikanske lande. Et hjemløst gadebarn, Ephraim Ntlamo, tog kampen op mod xenofobien, samlede sine venner og stiftede et fodboldhold og organisationen Refugee VI Foundation.  VI henviser til de 6 lande, hvorfra de fleste flygtninge stammer: Angola, Zimbabwe, Congo, Rwanda, Burundi og Somalia. Gennem leg og sport vokser forståelsen og venskabet mellem lokale og indvandrere, og mange konflikter opløser sig.

 

Search for Common Ground in Congo
Med kløgt, takt, kreativitet og stort mod har Search for Common Grounds team interveneret i krigen mellem Enyele og Monzaya stammerne og skabt mulighed for sameksistens og forsoning ved at bringe de lokale ledere sammen, så de kunne lære og udvikle redskaber til at håndtere den dybe konflikt uden brug af vold, og derigennem gøre det muligt for de hundredetusinde flygtninge at vende tilbage til deres hjem i tryghed.